Môi trường NBRC 803

Môi trường NBRC 803
Đánh giá bài viết
Medium No.
803
Medium
Composition
Polypepton*5g
Yeast extract5g
Glucose5g
Lactose5g
Tween 800.5g
MgSO4·7H2O1g
Distilled water1L
Agar (if needed)15g
pH 6.5 – 6.8
*Wako Pure Chemical Ind., Ltd., Osaka, Japan.
Comment