Category: Bài Báo

Tổng hợp các bài báo, công trình nghiên cứu về Vi sinh vật có ích, Vi sinh vật gây hai, bệnh ở cây trồng, chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật…