Cordyceps militaris – NBRC 103760

Cordyceps militaris - NBRC 103758

Cordyceps militaris

NBRC No. NBRC 103760
Scientific Name of this Strain Cordyceps militaris (Link) Fries
Synonymous Name
Type Strain
Accepted Date 2007/09/07
Isolated Year
Deposited Year 2007
History Oregon State Univ. (R. Kepler, Spat 07-078)
Other Culture Collection No.
Other No. FC-1575
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation Lepidoptera in litter
Locality of Source Tsuta-onsen, Towada-shi, Aomori Pref. (N40° 36′ 1.1”, E140° 59′ 0.2”) 
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No. TNS-F-16283
Restriction
Comment
References
Sequences LSU rDNA D1D2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!