Aspergillus ochraceus – NBRC 33025

Aspergillus ochraceus - NBRC 33025

Aspergillus ochraceus

NBRC No. NBRC 33025
Scientific Name of this Strain Aspergillus ochraceus Wilhelm
Synonymous Name
Synonym: Aspergillus ochraceus var. microsporus
Aspergillus oniki
Type Strain
History IFO 33025 <- CBS 280.95
Other Culture Collection No. ATCC 96919=CBS 280.95=IMI 370080=RIB 2662=JCM 10255
Other No.
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment ICPA strain
References
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP