Aspergillus flavus – NBRC 33021

Aspergillus flavus - NBRC 33021

Aspergillus flavus

NBRC No. NBRC 33021
Scientific Name of this Strain Aspergillus flavus Link var. flavus
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 33021 <- CBS 282.95
Other Culture Collection No. ATCC 22546=CBS 282.95=IMI 370082=JCM 10252=IFM 55891
Other No.
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation moldy corn
Locality of Source Iowa
Country of Origin USA
Biosafety Level L2
Applications Aflatoxin;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment ICPA strain
References
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2
LSU rDNA D1D2

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!