Candida saitoana – NBRC 0380

Candida saitoana

Candida saitoana

NBRC No. NBRC 0380
Scientific Name of this Strain Candida saitoana Nakase & Suzuki
Synonymous Name
Synonym: Torula candida
Type Strain type
Accepted Date 1941/01/01
Isolated Year
Deposited Year 1941
History IFO 0380 <- GRIF <- CLMR (H. Naganishi)
Other Culture Collection No. ATCC 36584=CBS 940=BCRC 21701=DBVPG 6016=IAM 12244=IAM 12839=JCM 1438=NRRL Y-17316=VKM Y-2451
Other No.
Rehydration Fluid 703
Medium 108
Cultivation Temp. 24 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation air
Locality of Source
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 3309,3310,3439
Sequences LSU rDNA D1D2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tags:

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!