Acremonium bacillisporum – NBRC 9387

Acremonium bacillisporum

Acremonium bacillisporum

NBRC No. NBRC 9387
Scientific Name of this Strain Acremonium bacillisporum (Onions & Barron) W. Gams
Synonymous Name
Synonym: Paecilomyces bacillisporus
Type Strain
Accepted Date 1971/01/28
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 9387 <- NHL 2438 (S. Udagawa)
Other Culture Collection No.
Other No. NHL 2438
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation polished rice
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 2674
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!