Arthrobotrys oligospora – NBRC 32247

NBRC No. NBRC 32247
Scientific Name of this Strain Arthrobotrys oligospora Fresenius
Accepted Date 1989/11/02 
History IFO 32247 <- IFO (T. Ito, T. Ito 1726-702) 
Rehydration Fluid 707
Medium 1   
Cultivation Temp. 25 C 
Source of Isolation soil 
Country of Origin China 
References 2888 
Shipping as Glass ampoule (L-dried) 

Arthrobotrys oligospora là nấm săn tuyến trùng, được ứng dụng làm giải pháp phòng trừ sinh học tuyến trùng hiệu quả đến từ tự nhiên.

Xem thêm về nhóm tuyến trùng – Trichoderma:

www.chungvisinh.com