Trichoderma hamatum – NBRC 31932

Trichoderma hamatum - NBRC 31932

Trichoderma hamatum

NBRC No. NBRC 31932
Scientific Name of this Strain Trichoderma hamatum (Bonorden) Bainier
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 31932 <- IFO (T. Yokoyama, T. Yokoyama 5907-15-1) <- Fac. Agr., Kagawa Univ. (T. Tani)
Other Culture Collection No.
Other No. T.Yokoyama 5907-15-1
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation Tuber, Ipomoea batatas
Locality of Source Kagawa
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Former name: Trichoderma aureoviride until 2009
References
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2
rpb2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
tef1

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP