Trichoderma reesei – NBRC 31326

Trichoderma reesei - NBRC 31326

Trichoderma reesei

NBRC No. NBRC 31326
Scientific Name of this Strain Trichoderma reesei Simmons
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 31326 <- ATCC 13631 <- QM 6a (D.I. Fennell)
Other Culture Collection No. ATCC 13631=IMI 45548=CBS 383.78
Other No. QM 6a
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation Cotton duck shelter
Locality of Source Bougainville Island
Country of Origin Solomon Islands
Biosafety Level
Applications Cellulase;production
β-1.3-D-Glucanase;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Ex-type
This strain is the closest to the original QM 6a among four NBRC Trichoderma reesei strains (NBRC 31326-31329).
The cellulase productivity is half of QM 9123 (=NBRC 31327). See Applied Microbiology 21(1) pp152-154.
References 2298,2367,2368
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2
rpb2
tef1

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!