Aspergillus niger – NBRC 105649

Aspergillus niger - NBRC 105649

Aspergillus niger

NBRC No. NBRC 105649
Scientific Name of this Strain Aspergillus niger van Tieghem
Synonymous Name
Synonym: Aspergillus niger var. altipes
Aspergillus schiemanni
Type Strain
Accepted Date 2009/02/20
Isolated Year
Deposited Year 2008
History NRRL 334 (S. Peterson)
Other Culture Collection No. ATCC 6275=CBS 769.97=NRRL 334=JCM 16264
Other No. WDCM 00144
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C – 30 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation Leather
Locality of Source
Country of Origin *unknown
Biosafety Level
Applications JIS Z 2911:2010;test
ISO/FDIS 13629-1;test
ISO/FDIS 13125:2012(E);test
JIS L 1921:2015;test
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences LSU rDNA D1D2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
B-tubulin
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP