Trichoderma virens – NBRC 6355

Trichoderma virens

Trichoderma virens

NBRC No. NBRC 6355
Scientific Name of this Strain Trichoderma virens (Miller et al.) von Arx
Synonymous Name
Synonym: Gliocladium virens
Type Strain
Accepted Date 1957/09/12
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 6355 <- IAM <- ATCC 9645 <- Harvard Univ. (W.H. Weston, T-1)
Other Culture Collection No. ATCC 9645=CBS 430.54=IFO 9166=IMI 45553 ii=NRRL 23147=NBRC 9166=IFO 6355=IAM 5061
Other No. FERM S-10=QM 365=T-1
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation Soil
Locality of Source Maryland
Country of Origin USA
Biosafety Level
Applications JIS Z 2911:2010;test
IEC 60068-2-10 (Ed. 5);test (equivalent to the tester strain)
JIS A 5756:2006;test
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Former name: Gliocladium virens until December 2004
References 2913,7449
Sequences LSU rDNA D1D2
rpb2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
18S rDNA
tef1
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!