Galactomyces citri-aurantii – NBRC 10821

Galactomyces citri-aurantii

Galactomyces citri-aurantii

NBRC No. NBRC 10821
Scientific Name of this Strain Galactomyces citri-aurantii Butler
Synonymous Name
Synonym: Geotrichum citri-aurantii
Type Strain type
Accepted Date 1995/04/07
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 10821 <- CBS 176.89 <- E.E. Butler
Other Culture Collection No. CBS 176.89=IFM 54459
Other No.
Rehydration Fluid 703
Medium 108
Cultivation Temp. 21 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation Soil from orange orchard
Locality of Source
Country of Origin USA
Biosafety Level
Applications
Mating Type A2
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Holotype of Galactomyces citri-aurantii
References
Sequences
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!