Trichoderma asperellum – NBRC 101777

Trichoderma asperellum - NBRC 101777

Trichoderma asperellum

NBRC No. NBRC 101777
Scientific Name of this Strain Trichoderma asperellum Samuels et al.
Synonymous Name
Type Strain type
History USDA ARS (G.J. Samuels, TR 3)
Other Culture Collection No. CBS 433.97=ATCC 204424
Other No. TR 3=BBA 70694
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 20 C – 30 C
Source of Isolation Sclerotia of Sclerotinia minor buried in soil
Locality of Source Beltsville, Prince George County, Maryland
Country of Origin USA
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No. BPI 746504
Restriction
Comment Ex-holotype
References 4451
Sequences LSU rDNA D1D2
rpb2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
tef1

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!