Paecilomyces lilacinus – NBRC 32861

Paecilomyces lilacinus

Paecilomyces lilacinus

NBRC No. NBRC 32861
Scientific Name of this Strain Purpureocillium lilacinum (Thom) Luangsa-ard, Houbraken, Hywel-Jones & Samson
Synonymous Name
Synonym: Paecilomyces lilacinus
Penicillium lilacinum
Type Strain
History IFO 32861 <- Life Web, Grad. Schl. of Human and Environ. Stud., Kyoto Univ. (M. Okada, 95-56-3-4)
Other Culture Collection No.
Other No. M. Okada 95-56-3-4
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation Living leaf, Phragmites karka
Locality of Source Kyoto
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Former name: Paecilomyces lilacinus.
This change is according to Luangsa-ard et al. (2011) (FEMS Microbiology Letters 321:141).
References
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!