Aspergillus aculeatus – NBRC 108796

Aspergillus aculeatus

Aspergillus aculeatus

NBRC No. NBRC 108796
Scientific Name of this Strain Aspergillus aculeatus Iizuka
Synonymous Name
Synonym: Aspergillus yezoensis
Type Strain
History Osaka Prefecture University (T. Kawaguchi, F-50)
Other Culture Collection No.
Other No. F-50
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation Soil
Locality of Source Osaka Prefecture University, Osaka Pref.
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications cellulase, xylanase, pectinase;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction Conclusion of MTA is required, Deposit with Restriction 
Comment
References 6292
Sequences LSU rDNA D1D2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!