Galactomyces reessii – NBRC 10823

Galactomyces reessii

Galactomyces reessii

NBRC No. NBRC 10823
Scientific Name of this Strain Galactomyces reessii (van der Walt) Redhead & Malloch
Synonymous Name
Synonym: Endomyces reessii
Type Strain type
Accepted Date 1995/04/07
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 10823 <- CBS 179.60 <- van der Walt
Other Culture Collection No. CBS 179.60=IFO 1112=JCM 1943=MUCL 14512=NBRC 1112=IFO 10823
Other No. NI 2190
Rehydration Fluid 703
Medium 118
Cultivation Temp. 21 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation cold-water retting of Hibiscus cannabinus
Locality of Source
Country of Origin Indonesia
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 3421,3571
Sequences
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP