Aspergillus niger – NBRC 33023

Aspergillus niger - NBRC 33023

Aspergillus niger

NBRC No. NBRC 33023
Scientific Name of this Strain Aspergillus niger van Tieghem
Synonymous Name
Synonym: Aspergillus niger var. altipes
Aspergillus schiemanni
Type Strain type
History IFO 33023 <- CBS 554.65
Other Culture Collection No. ATCC 16888=CBS 554.65=IMI 50566=NRRL 326=JCM 1864=BCRC 31130=IAM 15058=IMI 50566ii=JCM 10254=RIB 2641=IFM 55890=KACC 45072
Other No.
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation Tannin-gallic acid fermentation
Locality of Source
Country of Origin USA
Biosafety Level L2
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Ex-neotype; ICPA strain
References 6768
Sequences ITS-LSU rDNA D1D2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP