Trichoderma ovalisporum – NBRC 101778

Trichoderma ovalisporum - NBRC 101778

Trichoderma ovalisporum

NBRC No. NBRC 101778
Scientific Name of this Strain Trichoderma ovalisporum Samuels & Schroers
Synonymous Name
Type Strain type
History USDA ARS (G.J. Samuels, DIS 70a)
Other Culture Collection No. CBS 113299=IMI 390990=DAOM 232077
Other No. DIS 70a
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 20 C – 30 C
Source of Isolation Witches’ bloom on Banisteriopsis caapi
Locality of Source Napo river, Panaco-cha-Rio Yanayacu
Country of Origin Ecuador
Biosafety Level
Applications Biological control agent inhibiting development ofMoniliophthora rorei on Theobroma cacao;
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No. BPI 843692
Restriction
Comment Ex-holotype
References 4452
Sequences LSU rDNA D1D2
rpb2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
tef1

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!