Môi trường NBRC 704

Môi trường NBRC 704
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
704
Medium
YPD Liquid Medium
Composition
Yeast extract10g
Peptone20g
Glucose20g
Distilled water1L
pH unadjusted
Comment