Môi trường NBRC 829

Môi trường NBRC 829
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
829
Medium
HEPES Medium
Composition
(NH4)2SO42.5g
KH2PO40.5g
HEPES*11.92g
NaHCO30.5g
MgSO4·7H2O100mg
CaCl2·2H2O5mg
Fe-EDTA75mg
Distilled water1L
pH 7.8 – 8.0
*N-2-Hydroxyethyl piperazine-N’-2-ethane sulfonic acid
Comment