Môi trường NBRC 702

Môi trường NBRC 702
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
702
Medium
Composition
Polypepton*10g
Yeast extract2g
MgSO4·7H2O1g
Distilled water1L
pH 7.0
*Wako Pure Chemicals Ind. Ltd., Osaka, Japan.
Prepared medium is available from Wako Pure Chemical Ind., Ltd.
Comment