Môi trường NBRC 360

Môi trường NBRC 360
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
360
Medium
SA Medium
Composition
Sodium acetate1g
Sodium succinate1g
KH2PO40.5g
K2HPO40.6g
(NH4)2SO41g
MgSO4·7H2O0.2g
NaCl0.2g
CaCl2·2H2O0.05g
Na2S2O3·5H2O0.1g
Yeast extract0.1g
Vitamin mixture*1ml
Trace element solution**1ml
Distilled water1L
Agar (if needed)15g
pH 6.7
*Vitamin mixture
Thiamine-HCl50mg
Niacine50mg
p-Aminobenzoic acid30mg
Pyridoxal-HCl10mg
Biotin5mg
Vitamin B125mg
Distilled water100ml
**Trace element solution
2Na-EDTA1g
FeCl3·6H2O2g
ZnCl20.1g
MnCl2·2H2O0.1g
H3BO30.1g
CoCl2·6H2O0.1g
Na2MoO4·2H2O20mg
CuCl2·2H2O10mg
NiCl2·6H2O10mg
Na2SeO35mg
Distilled water1L
Comment