Môi trường NBRC 707

Môi trường NBRC 707
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
707
Medium
Composition
Peptone5g
Yeast extract3g
MgSO4·7H2O1g
Distilled water1L
pH 7.0
Comment