Môi trường NBRC 310

Môi trường NBRC 310
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
310
Medium
MRS Medium
Composition
Peptone10g
Meat extract10g
Yeast extract5g
Glucose20g
Tween 801g
K2HPO42g
Sodium acetate5g
Diammonium hydrogencitrate2g
MgSO4·7H2O0.2g
MnSO4·nH2O0.05g
Distilled water1L
Agar (if needed)15g
pH 6.0 – 6.5
Comment