Môi trường NBRC 703

Môi trường NBRC 703
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
703
Medium
YM Liquid Medium
Composition
Glucose10g
Peptone5g
Yeast extract3g
Malt extract3g
Distilled water1L
Comment