Môi trường NBRC 9

Môi trường NBRC 9
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
9
Medium
Composition
NaNO33g
K2HPO41g
MgSO4·7H2O0.5g
KCl0.5g
FeSO4·7H2O0.01g
Sucrose200g
Distilled water1L
Agar20g
pH 6.0
Comment