Môi trường NBRC 889

Môi trường NBRC 889
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
889
Medium
Tre-P-Y Agar
Composition
Trehalose20g
Peptone3g
Bacto Yeast Extract (Difco)1g
Distilled water1L
Agar15g
pH 6.7
Comment