Môi trường NBRC 24

Môi trường NBRC 24
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
24
Medium
Cornmeal Yeast Extract Seawater Agar (CMYSWA)
Composition
Cornmeal extract2g
Yeast extract1g
Seawater (2% salinity)1L
Agar15g
pH 7.0 – 7.5
Comment