Môi trường NBRC 323

Medium No.323
Medium
Composition
Solution A*500mL
Solution B**500mL

Solution A*:

Yeast extract1 g
(NH4)2SO40.2 g
MgSO4·7H2O0.5 g
CaCl2·2H2O0.25 g
KH2PO40.6 g
Distilled water500 ml
pH 3.0 – 4.0

Solution B**:

Glucose1 g
Agar (dùng khi pha môi trường thạch)20 g
Distilled water500 ml

Lưu ý: Dung dịch A và B được khử trùng riêng biệt bằng nồi hấp và trộn theo tỉ lệ như trong bảng thành phần để hình thành dung dịch môi trường hoạt hóa, nuôi cấy.

Xem thêm: Alicyclobacillus sendaiensis – NBRC 100866