Môi trường NBRC 240

Môi trường NBRC 240
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
240
Medium
Composition
(NH4)2SO40.5g
NaCl0.3g
K2HPO41g
MgSO4·7H2O0.3g
FeSO4·7H2O0.03g
CaCO3*7.5g
Distilled water1L
pH 8.0
*CaCO3 is practically insoluble.
Comment