Môi trường NBRC 7

Môi trường NBRC 7
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
7
Medium
Matsutake Medium
Composition
Ebios (tablets)*5g
Glucose20g
Tap water1L
Agar20g
*Manufactured by Asahi Food & Health Care Co. Ltd., Tokyo, Japan. Distributed by Mitsubishi Tanabe Pharma Co., Osaka, Japan.
Comment