Môi trường NBRC 227

Môi trường NBRC 227
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
227
Medium
Yeast Extract-Malt Extract Agar (ISP Medium No.2)
Composition
Yeast extract4g
Malt extract10g
Glucose4g
Distilled water1L
Agar20g
pH 7.3
Comment