Môi trường NBRC 239

Môi trường NBRC 239
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
239
Medium
Composition
NaNO21g
NaCl0.3g
K2HPO40.5g
MgSO4·7H2O0.5g
MnSO4·nH2O0.002g
Fe2(SO4)30.005g
Distilled water1L
pH 7.5
Comment