Môi trường NBRC 312

Môi trường NBRC 312
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
312
Medium
GAM Medium
Composition
Nissui GAM Broth*59g
Distilled water1L
pH 7.3
*Nissui Pharmaceutical Co. Ltd., Tokyo, Japan.
Comment