Lactobacillus brevis – NBRC 107147

Lactobacillus brevis - NBRC 107147

Lactobacillus brevis

NBRC No. NBRC 107147
Scientific Name of this Strain Lactobacillus brevis (Orla-Jensen 1919) Bergey et al. 1934
Synonymous Name
Type Strain type
History KACC 11433 <- KCTC 3498 <- NCDO 1749 <- S. Orla-Jensen, 14
Other Culture Collection No. NRIC 1684=ATCC 14869=BCRC 12187=CCUG 30670=CIP 102806=DSM 20054=KCTC 3498=LMG 6906=NCFB 1749=NCIMB 11973=JCM 1059=CCM 3805=CECT 4121=LMG 7944=NCDO 1749=NRRL B-4527=VTT E-91458
Other No. 14
Rehydration Fluid 310
Medium 310
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation Human feces
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences 16S rDNA

Xem thêm: LUSANIN – Phát hiện mới cho hỗ trợ điều trị ung thư

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP