Enterobacter amnigenus – NBRC 105700

Enterobacter amnigenus - NBRC 105700

Enterobacter amnigenus

NBRC No. NBRC 105700
Scientific Name of this Strain Enterobacter amnigenus Izard et al. 1981
Synonymous Name
Type Strain type
History GTC 00340 <- GIFU 10605 <- ATCC 33072 <- H. Leclerc, CUETM 77-118
Other Culture Collection No. GTC 00340=GIFU 10605=ATCC 33072=CIP 103169=DSM 4486=JCM 1237=BCRC 13987=CCM 3430=CCUG 14182=CECT 4078=HUT 8113=LMG 2784=NCIMB 2118=NCTC 12124=HAMBI 1297
Other No. 246=CUETM 77-118
Rehydration Fluid 954
Medium 954 ; 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation soil
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB363 (NCBI BioProject).
References 5514
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!