Lactobacillus animalis – NBRC 15882

Lactobacillus animalis - NBRC 15882

Lactobacillus animalis

NBRC No. NBRC 15882
Scientific Name of this Strain Lactobacillus animalis Dent and Williams 1983
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 15882 <- JCM 5670 <- ATCC 35046 <- NCDO 2425 <- R.A.D. Williams, 1535
Other Culture Collection No. ATCC 35046=DSM 20602=JCM 5670
Other No. 1535=NCDO 2425
Rehydration Fluid 702
Medium 310
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation Dental plaque of baboon
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 873
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!