Lactobacillus rhamnosus – NBRC 3425

Lactobacillus rhamnosus - NBRC 3425

Lactobacillus rhamnosus

NBRC No. NBRC 3425
Scientific Name of this Strain Lactobacillus rhamnosus (Hansen 1968) Collins et al. 1989
Synonymous Name
Synonym: Lactobacillus casei subsp. rhamnosus
Type Strain type
History IFO 3425 <- ATCC 7469 <- Univ. Wisconsin (F.M. Strong)
Other Culture Collection No. ATCC 7469=DSM 20021
Other No. WDCM 00101
Rehydration Fluid 702
Medium 804
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Folic acid;assay
Nicotinic acid;assay
Pantothenic acid;assay
Riboflavin;assay
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Serological group C
Genome Information: PRJDB423 (NCBI BioProject).
References 404,1480,1481
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!