Rubrivivax gelatinosus – NBRC 16663

Rhodopseudomonas - Rubrivivax gelatinosus - NBRC 16663

Rubrivivax gelatinosus

NBRC No. NBRC 16663
Scientific Name of this Strain Rubrivivax gelatinosus (Molisch 1907) Willems et al. 1991
Synonymous Name
Synonym: Rhodocyclus gelatinosus
Rhodopseudomonas gelatinosa
Type Strain type
History IFO 16663 <- IAM 14808 <- DSM 1709 <- NCIB 8290 <- C.B. van Niel
Other Culture Collection No. ATCC 17011=DSM 1709=IAM 14808=LMG 4311=NCIB 8290
Other No.
Rehydration Fluid 702
Medium 360 ; 802
Cultivation Temp. 27 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Anoxygenic phototroph.
References 720,721,1184
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!