Lactobacillus bulgaricus – NBRC 13953

Lactobacillus bulgaricus - NBRC 13953

Lactobacillus bulgaricus

NBRC No. NBRC 13953
Scientific Name of this Strain Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Orla-Jensen 1919) Weiss et al. 1984
Synonymous Name
Synonym: Lactobacillus bulgaricus
Type Strain type
History IFO 13953 <- ATCC 11842 <- P.A. Hansen, Lb 14 <- S. Orla-Jensen, 14
Other Culture Collection No. ATCC 11842=JCM 1002=BCRC 10696=CCUG 21450=CCUG 41390=CECT 4005=CIP 101027=DSM 20081=IAM 12472=KCTC 3635=LMG 6901=NCFB 1489=NCIMB 11778=NRIC 1688=VKM B-1923
Other No. 14=Lb 14
Rehydration Fluid 702
Medium 803  310
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation Bulgarian yogurt
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Serological group E
References 16,162,370,6353,6583
Sequences 16S rDNA

Streptococcus thermophilus được tìm thấy trong các sản phẩm sữa lên men, và thường được sử dụng trong sản xuất sữa chua, cùng với Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Hai loài có quan hệ đồng lực và S. thermophilus có thể cung cấp L. d. bulgaricus với axit folic và axit formic mà nó sử dụng để tổng hợp purine.

*** Xem thêm: *** Top 100++ chủng vi sinh ứng dụng trong Chế biến thực phẩm: https://www.chungvisinh.com/vi-sinh-vat-trong-che-bien-thuc-pham-va-do-uong/