Lactobacillus bulgaricus – NBRC 13953

Lactobacillus bulgaricus - NBRC 13953

Lactobacillus bulgaricus

NBRC No. NBRC 13953
Scientific Name of this Strain Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Orla-Jensen 1919) Weiss et al. 1984
Synonymous Name
Synonym: Lactobacillus bulgaricus
Type Strain type
History IFO 13953 <- ATCC 11842 <- P.A. Hansen, Lb 14 <- S. Orla-Jensen, 14
Other Culture Collection No. ATCC 11842=JCM 1002=BCRC 10696=CCUG 21450=CCUG 41390=CECT 4005=CIP 101027=DSM 20081=IAM 12472=KCTC 3635=LMG 6901=NCFB 1489=NCIMB 11778=NRIC 1688=VKM B-1923
Other No. 14=Lb 14
Rehydration Fluid 702
Medium 803  310
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation Bulgarian yogurt
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Serological group E
References 16,162,370,6353,6583
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP