Vibrio harveyi – NBRC 15634

Vibrio

Vibrio harveyi

NBRC No. NBRC 15634
Scientific Name of this Strain Vibrio harveyi (Johnson and Shunk 1936) Baumann et al. 1981
Synonymous Name
Synonym: Beneckea harveyi
Lucibacterium harveyi
Vibrio carchariae
Vibrio trachuri
Type Strain type
History IFO 15634 <- Hiroshima Univ. (K. Muroga, HUFP 9111) <- Univ. Tokyo
Other Culture Collection No. ATCC 14126=CAIM 512=CCUG 28584=CIP 103192=LMG 4044=NCCB 80033=NCTC 12970=VTCC B-1377
Other No. HUFP 9111
Rehydration Fluid 708
Medium 325
Cultivation Temp. 24 C
Source of Isolation Dead, luminescing amphipod, Talorchestia sp.
Locality of Source Woods Hole, MA
Country of Origin USA
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tags:,

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!