Brevibacillus laterosporus – NBRC 15654

Brevibacillus laterosporus

Brevibacillus laterosporus

NBRC No. NBRC 15654
Scientific Name of this Strain Brevibacillus laterosporus (Laubach 1916) Shida et al. 1996
Synonymous Name
Synonym: Bacillus laterosporus
Type Strain type
History IFO 15654 <- JCM 2496 <- CCM 2116 <- R.E. Gordon
Other Culture Collection No. ATCC 4517=ATCC 64=ATCC 8248=CCM 2116=DSM 25=JCM 2496=NCIMB 8213=NCIMB 9367=NCTC 6357=BCRC 10607=CCUG 7421=CFBP 4222=CIP 52.83=HAMBI 1882=IAM 12465=LMG 16000=LMG 6931=NCCB 48016=NCCB 75013=NRRL NRS-314=NRRL NRS-340=VKM B-499
Other No.
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 616,4096,4098,4104,4122
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!