Acetobacter malorum – NBRC 108912

Acetobacter malorum - NBRC 108912

Acetobacter malorum

NBRC No. NBRC 108912
Scientific Name of this Strain Acetobacter malorum Cleenwerck et al. 2002
Synonymous Name
Type Strain type
History BCRC 17641 <- DSM 14337 <- LMG (I. Cleenwerck) <- Univ. Ghent (J. Swings, 76.10)
Other Culture Collection No. DSM 14337=CIP 108768=LMG 1746=JCM 17274=BCRC 17641
Other No. 76.10
Rehydration Fluid 804
Medium 804
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation Rotting apple
Locality of Source Ghent
Country of Origin Belgium
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 4617
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!