Lactobacillus johnsonii – NBRC 13952

Lactobacillus johnsonii - NBRC 13952

Lactobacillus johnsonii

NBRC No. NBRC 13952
Scientific Name of this Strain Lactobacillus johnsonii Fujisawa et al. 1992
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 13952 <- ATCC 11506 <- A. Snog-Kjaer, strain E. Hoff-Jorgen R26
Other Culture Collection No. ATCC 11506=NCIB 8795=NCIB 8892
Other No. BUCSAV 419=R26=VPI 11088
Rehydration Fluid 702
Medium 803
Cultivation Temp. 37 C
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications DNA;assay
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 1133,4118,4119
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP