Actinotalea fermentans – NBRC 105374

Actinotalea fermentans

Actinotalea fermentans

Synonymous Name Cellulomonas fermentans
Teleomorph
Anamorph
Other Culture Collection No. ATCC 43279=BCRC 14866=CFBP 4259=CIP 103003=DSM 3133=JCM 9966=KCTC 3251=LMG 16154=LMG 17239=NBRC 15517
Other No. M
Herberium No.
Shipping as Glass ampoule (L-dried)
Type Strain type
Biohazard Level
Restriction
Conditions of utilization
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Source of Isolation Municipal dumping ground
Locality of Source
Country of Origin France
Accepted Date 2008/12/17
Isolated Year
Deposited Year 2008
History DSM 3133 <- J.P. Belaich, M

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!