Vibrio halioticoli – NBRC 102217

Vibrio

Vibrio halioticoli

NBRC No. NBRC 102217
Scientific Name of this Strain Vibrio halioticoli Sawabe et al. 1998
Synonymous Name
Type Strain type
History IAM 14596 <- Hokkaido Univ. (T. Sawabe, A431)
Other Culture Collection No. ATCC 700680=CIP 106283=LMG 18542=IAM 14596=CAIM 283=JCM 21271=NCIMB 13540
Other No. A431
Rehydration Fluid 934
Medium 934 ; 340
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation Gut of abalone, Haliotis discus hannai
Locality of Source Hokkaido
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB351 (NCBI BioProject).
References 4651
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tags: