Rhizobium radiobacter – NBRC 14554

Agrobacterium tumefaciens - Rhizobium radiobacter - NBRC 14554

Rhizobium radiobacter

NBRC No. NBRC 14554
Scientific Name of this Strain Rhizobium radiobacter (Beijerinck and van Delden 1902) Young et al. 2001
Synonymous Name
Synonym: Agrobacterium radiobacter
Agrobacterium tumefaciens
Type Strain
History IFO 14554 <- Veg. and Ornament. Crops Res. Sta., Japan (T. Shiomi, Chiba melon 2-1)
Other Culture Collection No.
Other No. Chiba melon 2-1=NIAES 1724
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation Root of netted melon
Locality of Source Chiba
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Biovar 1. Former name: Agrobacterium rhizogenes 
References
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP