Leuconostoc dextranicum – NBRC 100495

Leuconostoc dextranicum - NBRC 100495

Leuconostoc dextranicum

NBRC No. NBRC 100495
Scientific Name of this Strain Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum (Beijerinck 1912) Garvie 1983
Synonymous Name
Synonym: Leuconostoc dextranicum
Type Strain type
Accepted Date 2004/04/12
Isolated Year
Deposited Year
History JCM 9700 <- NRIC 1539 <- ATCC 19255 <- NCDO 529 <- Nat. Inst. Res. Dairy., UK <- S. Orla-Jensen (“Betacoccus bovis“)
Other Culture Collection No. AS 1.2141=ATCC 19255=CCM 2086=CCUG 21966=CCUG 30065=CECT 912=CIP 102423=DSM 20484=IMET 10694=JCM 9700=KACC 12315=KACC 13878=KCTC 3530=LMG 6908=NCAIM B.01658=NCDO 529=NCFB 529=NCIMB 12007=NRIC 1539=NRRL B-3469=VKM B-1225
Other No.
Rehydration Fluid 310
Medium 310
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Condition for Utilization
Comment
References 961,3852,3854
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

www.chungvisinh.com

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!