Lactococcus lactis subsp. tructae – NBRC 110453

Lactococcus

Lactococcus lactis subsp. tructae

NBRC No. NBRC 110453
Scientific Name of this Strain Lactococcus lactis subsp. tructae Pérez et al. 2011
Synonymous Name
Type Strain type
History DSM 21502 <- Univ. Salamanca (E. Velázquez, L105) <- J. L. Balcásar
Other Culture Collection No. DSM 21502=LMG 24662
Other No. L105
Rehydration Fluid 814
Medium 814 ; 310
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation Intestinal mucus of brown trout, Salmo trutta
Locality of Source
Country of Origin Spain
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 7024
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!